Loading

ล้านภาพ

ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมของเยาวชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ภาพผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ

 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน และคณะเข้าเฝ้า ฯ ทรงนำไปดูงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรยากจนภาคต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ
 • ทรงฉายในโอกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิป ดยุค แห่งเอดินเบอระ
 • ทอดพระเนตรแนวคลองส่งน้ำ ในระหว่างการเสด็จดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • พระบรมฉายาลักษณ์หมู่
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • ในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์และทรงสดับพระธรรมเทศนา
 • เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีฉลองเสาชิงช้า บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
 • พระราชทานพระราชวโรกาสให้ราษฎรจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส
 • ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
 • ทรงตรวจผลงานของสมาชิกศิลปาชีพ พร้อมทั้งทรงสอบถามถึงทุกข์สุขของราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมทรัพยากร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์เฟอล์กเคอร์คุนดอ
 • ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
 • ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายโล่รางวัลเกียรติยศเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาสอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • ทรงเป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย จากเซอร์ เคนเนท แคลมัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเดอแรม สหราชอาณาจักร
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ บ้านอิฐ
 • ฉายในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายจอร์จ บุชและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
 • พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2549
 • เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนที่เสด็จพระราชดำเนินมาเฝ้าในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิลูกเสือโลก เพื่อถวายอิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลก
 • ฉายในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • เสด็จออกทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
 • เสด็จออกทรงรับสมเด็จจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • มีพระราชดำรัสตอบในโอกาสเสด็จออกทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
 • เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ
 • ทรงนำสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสเปน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานฝีมือของนักเรียนศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
 • ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจผลงานของสมาชิกศิลปาชีพ ณ บ้านแม่บวนเหนือ – แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพ ณ บ้านท่าแร่ (ชุมชนดงปลาปาก) อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548
 • เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ทรงพระราชปฏิสันถารกับพระภิกษุและอิหม่าม ซึ่งซาบซึ้งถึงพระราชหฤทัยห่วงใยสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมิทธ ธรรมสโรช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า นำคณะกรรมการฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2548
 • ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัยจากนาย ลี จง-วุก ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชาทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแห่งใหม่ตามพระราชดำริ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงรับนายเบลส กอมเปาโอเร ประธานาธิบดี แห่งบูร์กินาฟาโซ และนางชองตัล กอมเปาโอเร ภริยา พร้อมด้วยคณะ
 • เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวัล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงรับเสด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย
 • ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ณ บ้านห้วยสะแพท หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547
 • เสด็จลง ณ ลานคำหอม ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงรับบายศรีเชิญพระขวัญตามประเพณีของชาวอีสาน ในงานประกวดผ้าไหม
 • ทรงเล่าถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความทุกข์ของราษฎรที่ทรงรับทราบด้วยพระองค์เอง
 • เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
 • เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ
 • เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ธ จึงเป็นแม่หลวงในดวงใจ ตลอดไป จากวานนี้ จนนิรันดร์
 • 54 ปีที่พระองค์ทรงเคียงราษฎร์ ไทยทั้งชาติซึมซับรับรู้ได้
 • เก็บขุนเขาทะเลรอบถึงขอบฟ้า โอบอุ้มป่าเอื้อต้นน้ำลำธารไทย
 • ทรงถนอมประเทศไทยให้ธำรง คืนคงทุกสิ่งอันอนันต์ค่า
ดูทั้งหมด +

ล้านถ้อยคำ

ข่าว หนังสือ บทความในหนังสือพิมพ์รายการวิทยุ
ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดูทั้งหมด +

ล้านเรื่องราว

สื่อวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ที่นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวที่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิด
ความสุข ความเจริญ และความร่มเย็นแก่พสกนิกรของพระองค์


เสด็จพระราชดำเนิน

ดูทั้งหมด +