ประวัติความเป็นมา

ไม่มีชนชาติใด หรือแผ่นดินใด ที่จะมีพลังยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงจิตใจ ชนใชาติ พลังที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนากันพัฒนาประเทศ แม้ต้องฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ใดใดเท่าชนชาติไทยบนผืนแผ่นดินที่มีความหลากหลายทางภูมิสังคม จากเขตแดนทิศบูรพาสู่ประจิม จากทิวเขาทางทิศเหนือสุดแดนสยามสู่ท้องทะเลงามแห่งดินแดนภาคใต้ ปวงชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติศาสนาถูกถักทอสายใยให้ผนึกเป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่ง องค์พระประมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศุนย์รวมแห่งพลังใจ พลังแห่งแผ่นดินไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 60 ปี

ภาพเพียงหนึ่งภาพ ถ้อยคำเพียงหนึ่งวรรคตอน หรือเรื่องราวแม้เพียงหนึ่งเรื่อง ที่เล่าขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่… ทุกครั้งที่เราชาวไทยได้เห็น ได้รับรู้ ได้สัมผัส จะเป็นเช่นเดียวกับทำนบที่กั้นลำน้ำใหญ่ได้เปิดออก ภาพสายธารแห่ง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะหลั่งไหลท่วมท้นจิตสำนึกของพวกเราชาวไทย ภาพพระราชกรณียกิจนับล้านภาพ ล้านบทความที่เรียงร้อย ถ้อยคำ เรื่องราว บรรยายถึงความร่มเย็น การบำบัดทุกข์เข็ญของชาวไทยทุกชนชั้นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เรื่องราวเหลือคณานับที่ถ่ายทอดถึงโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อให้เกิดบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย และยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้คนมากมายทั่วโลก

ภาพ ถ้อยคำ และเรื่องราว ที่เหล่าสื่อมวลชนทุกสาขา ทุกสังกัด ได้เผยแพร่ “งานของในหลวง” จะจารึกอยู่ในจิตใจของชาวไทยไปตราบนานเท่านาน จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถจัดเก็บข้อมูล จัดระบบการสืบค้น และแสดงผล อย่างมีประสิทธิภาพ ในคลังข้อมูลดิจิทัลของเว็บไซต์ www.ourking.in.th ที่ร่วมกันจัดทำและพัฒนาโดย สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับพันโครงการ ฯ นำมาสู่การพัฒนาความร่วมมือในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย

สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ร่วมกันจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ www.ourking.in.th ขึ้นให้เป็นแหล่งรวบรวมสื่อทุกรูปแบบ มีเนื้อหาหลากหลาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง ใช้งานสะดวก มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราวที่เล่าขาน… งานของในหลวง

ข้อมูลหลักที่สำคัญของเว็บไซต์

ล้านภาพ คือ ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมของชุมชน เยาวชน ที่น้อมนำ แนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ภาพผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ที่เปิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ล้านถ้อยคำ คือ ข่าว หนังสือ บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ ที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการกันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ล้านเรื่องราว คือ สื่อวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ที่นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวที่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิด ความสุข ความเจริญ และความร่มเย็นแก่พสกนิกรของพระองค์