Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  • ชื่อโครงการ / ชื่อสื่อ : . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้
  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
  • แบ่งปัน :

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง