Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แห่งที่2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
  • แบ่งปัน :

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แห่งที่2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการทำนาเพื่อเป็นอาหาร ทรงโยนต้นกล้าลงนา โครงการเรียนรู้การทำไข่เค็มดินสอพลอตำรับเมืองลพบุรี และทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน 5,838 ตัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กฯ ทอดพระเนตรแปลงผัก และทรงเยี่ยมราษฎร 

        จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังบ้านนางสาว จำลอง นกยิ้ม เลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทอดพระเนตรแปลงผัก พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก และเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังบ้านนายรังสรรค์ ไผ่สำฤทธิ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทอดพระเนตรแปลงผัก ทอดพระเนตรการบริหารจัดการขยะของตำบลโก่งธนู และทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก อีกด้วย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง