Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโครงการ / ชื่อสื่อ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
  • แบ่งปัน :

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง