Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
  • แบ่งปัน :

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 75 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” และทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ และผลผลิตที่ชนะการประกวด
จากนั้นเวลา 14.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที1 ห้องพยาบาล โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง