Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
  • แบ่งปัน :

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส  ทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ และความก้าวหน้าของโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานปศุสัตว์เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง