Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
  • แบ่งปัน :

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อประทับรถรางพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เบตง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง