Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวในกระถางข้าวพันธุ์ กข 39 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
  • แบ่งปัน :

        พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวในกระถางข้าวพันธุ์ กข 39 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากนั้น เสด็จฯ ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ แปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ่อปลาสาธิตการเกษตร และทรงเก็บผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ 3 และแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง