Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังบ้านสันทางหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.10 น.
  • แบ่งปัน :


          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังบ้านสันทางหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ของนางแว่น กันธิพร้าว และทอดพระเนตรฐานเรียนรู้ของชุมชน 6 ฐาน
ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง