Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังบ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.20 น.
  • แบ่งปัน :

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังบ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน รับฟังรายงานสรุปแผนงานพัฒนาหัตถกรรมชุมชน และทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านแม่คำน้อย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง