Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันปางมะหัน จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการหลวง
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.20 น.
  • แบ่งปัน :

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันปางมะหัน จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้นชาน้ำมันที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ทรงปลูกต้นชาน้ำมันที่ได้ทรงเปลี่ยนยอดพันธุ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 จากนั้นทรงรับฟังรายงานการปลูกชาน้ำมันดอกแดง และแผนการจัดการต้นชาน้ำมันรายแปลง ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง