Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู หมู่ที่ 8 บ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
  • แบ่งปัน :

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู หมู่ที่ 8 บ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนใหม่ พร้อมกับทรงรับฟังความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน และทรงเยี่ยมราษฎร  ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง