Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลดอนทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
  • แบ่งปัน :

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลดอนทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับสภาพดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน การผลิตปุ๋ยพระราชทาน การปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ทรงปล่อยปลานิลพันธุ์จิตรลดาลงสู่สระน้ำ จำนวน 30,000 ตัว ทรงให้อาหารปลา และทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงคม ในการนี้ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง