Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แบ่งปัน :

       เพื่อพระราชทานไก่ประดู่หางดำ จำนวน 100 ตัว ให้กับราษฎรจำนวน 20 ครอบครัว ทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตกล้าผัก ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทอดพระเนตรหมูคุโรบุตะลูกผสม ทอดพระเนตรกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งมอบศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ภาคเหนือตอนล่าง เก็บรักษาเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง