Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น.
  • แบ่งปัน :

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง