Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 79 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แบ่งปัน :
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 79 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ Cr : ภาพจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง