Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แบ่งปัน :

โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้นทรงรับฟังรายงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากผู้บัญชาการโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า ต่อมาเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ซึ่งประกอบด้วย โครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โอกาสนี้ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาลงในสระน้ำ จำนวน 80,000 ตัว โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจัดถวาย พร้อมกับทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และโครงการเลี้ยงเป็ด โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการผลิตน้ำส้มควันไม้ แปลงพืชผักปลอดภัยและโครงการเพาะเห็ด

      โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก โดยกองพันทหารราบฯ ได้นำพื้นที่ว่างเปล่าภายในพื้นที่กองพันทหารราบฯ จำนวน 53 ไร่ มาแบ่งเป็นสัดส่วนในการดำเนินกิจกรรม 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยใช้พื้นที่ขุดสระน้ำ ขนาด 3 ไร่ ปัจจุบันปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 75,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีแหล่งอาหารโปรตีน 2) โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” แบ่งพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ จำนวน 6 ชนิด อาทิ มะยงชิด มะขามกระดาน กระท้อน เป็นต้น และยังได้เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะปลูกไม้ผลพระราชทานเพิ่มเติมอีก 13 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในแปลงไม้ผลอีกด้วย 3) โครงการเพาะเลี้ยงเป็ด เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยนำพันธุ์เป็ดมาเลี้ยงเพื่อการผลิตไข่ เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งพันธุ์เป็ดที่นำมาเลี้ยงได้แก่ พันธุ์บางปะกง เป็นเพศเมีย จำนวน 2,000 ตัว เพศผู้ 100 ตัว จะให้ผลผลิตไข่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2563 ได้ประมาณวันละ 1,500 ฟอง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 500 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 100 ตัว เพศเมีย 400 ตัว ใช้พื้นที่ 9 ไร่ มาจัดทำเล้า และปล่อยตามธรรมชาติ 4) โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดภัย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 18 ไร่ ปลูกผักปลอดภัย อาทิ แตงกวา ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง บวบ มะเขือเจ้าพระยา ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำผักมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 5) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จัดสรรพื้นที่จำนวน 20 ไร่ เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นำไปเพาะปลูกและขยายผลในชุมชนต่อไป

      โครงการทหารพันธุ์ดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เพื่อให้กำลังพลมีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มีความรู้ในการทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและสร้างอาชีพ ให้มีความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในประเทศอีกด้วย 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง