Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (THAILAND RESEARCH EXPO 2020)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แบ่งปัน :

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั้นคง มั่งคั่งยั่งยืน" ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่่มีคุณภาพ พร้อมใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ซึ่งภายในงานมีทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ สำหรับภาคนิทรรศการ สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าวด้วย


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.    

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง