Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.10 น.

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ประเวศน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าคลองมะลิร่วมกับประชาชน บริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูใหญ่ และครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน และครูดูแลเด็กเล็ก 2 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 88 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง