Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2499 ในปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 53 คน การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง