Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

และในเวลา 13.40 น. เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เสด็จไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสด็จไปยังอาคารริมน้ำ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง