Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ดูแลศูนย์วัยเตาะแตะ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นอกจากนี้ยังทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา” และทรงปักหมุดการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานครบ 1,000 ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง