Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

เพื่อทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาระดับสติปัญญา (IQ) ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมเด็จย่า จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฝึกอบรมอาชีพ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมทำเข็มกลัดดอกลำดวนจากรังไหม การทำเจลแอลกอฮอล์ ช่างตัดผมชายและหญิง ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่เค็ม เต้าฮวยฟรุตสลัด น้ำพริกปลาย่าง เป็นต้น นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง