Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

         
          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เพื่อทอดพระเนตรฐานการเรียนรู้เกษตรนวัต จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้โรงอบอเนกประสงค์พาราโบล่าโดม ฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง ฐานเรียนรู้สวนมะนาว ฐานเรียนรู้เตาน้ำส้มควันไม้ ฐานเรียนรู้ผักยกแคร่ และทอดพระเนตรแปลงผัก ไม้ผล และผลผลิตในพื้นที่ของนายไพศาล บุตรน้ำเพชร ผู้ใหญ่บ้านคลองไผ่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสมาชิกหมู่บ้านโครงการส่งเสริมเคหกิจการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง