Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

เมื่อวันจันทร์ที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทอดพระเนตรการดำเนินงานฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม และการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการฯ จากนั้น เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี “ กรมการทหารช่าง ณ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทอดพระเนตรแปลงผักของโครงการ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 15,000 ตัว การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง