Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

     เพื่อทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก โดยโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดทำโครงการเมล็ดพันธุ์ผัก สำหรับเตรียมพร้อมมอบให้กับประชาชนและเก็บรักษาไว้ยามขาดแคลน โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประกอบด้วย กิจกรรม บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เป็น เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์และทหารกองประจำการ ในเรื่องการทำเกษตรปลอดภัย ผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลเป็นอาชีพหลังปลดประจำการในพื้นที่กิจกรรม มีการปลูกผักสวนครัว ผักกินผล ผักกินใบ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์ การเลี้ยงปลากินพืช ผลผลิตที่ได้ นำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ covid-19 ที่ผ่านมา การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง