Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   การนี้ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง