Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

       ทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามพระราชดำริ แห่งแรก โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน พื้นที่ส่วนที่ 1 นาข้าว พื้ส่วนที่ 2 สระน้ำ พื้นที่ส่วนที่ 3 ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ และพื้นที่ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง ทรงปล่อยปลานิล พันธุ์จิตรลดา จำนวน 99 ตัว พร้อมทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก จากนั้นทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสาน และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏร ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

       การนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง