Loading

เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ภูมิภาค : ภาคกลาง
  • ที่มาของสื่อ : สำนักราชเลขาธิการ
  • ที่ตั้ง : พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • วันที่ : 23 พฤษภาคม 2548
  • แบ่งปัน :

เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวงข้าวทองคำ

“His Majesty the King granting an audience to a representative of the Ministry of Finance and the Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association who presented His Majesty with the “”Golden Ear of Paddy”” at Piamsuk Villa, Klai Kangwol Palace, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province.”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง