ประเภทโครงการ
2457

4
Apr

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน และคณะเข้าเฝ้า ฯ ทรงนำไปดูงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรยากจนภาคต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ

จำนวนผู้ชม : 6
22
Mar

บทความสารคดีเฉลิมพระเกียรติ : ตอนที่๕๓ ผลความสำเร็จของคุณสมชาย นิลอนันต์

จำนวนผู้ชม : 5
14
Mar

ทอดพระเนตรแนวคลองส่งน้ำ ในระหว่างการเสด็จดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จำนวนผู้ชม : 16
23
Nov

ใต้ร่มเย็น (พระราชทานเรือเวชพาหน์ แก่สภากาชาดไทย ยารักษาพยาบาลแก่ประชาชน)

จำนวนผู้ชม : 188
23
Nov

ใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ตชด. (การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)

จำนวนผู้ชม : 219
23
Nov

สารคดี ชุด พระเมตตา (โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก)

จำนวนผู้ชม : 122