ประเภทโครงการ

เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ มีอยู่ทั่วประเทศไทย มีทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวใช้เวลากว่า ๕ ปี จึงจะเห็นผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา โดยทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริบางโครงการมี ลักษณะเป็นงานวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงในแต่ละสภาพสังคมและ สภาพภูมิประเทศแวดล้อม เนื่องจากมีหน่วยราชการหลายหน่วยที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เดิมเป็นลักษณะต่างฝ่าย ต่างทำขาดการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดตาม แนวพระราชดำริ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔ รัฐบาลสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้ประกาศ”ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ” ว่าด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๒๔” กำหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเลขาธิการ กปร.เป็นกรรมการ และเลขานุการกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะพระราชทานกระแสพระราชดำริ โครงการใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ และทรงดำเนินการเป็นขั้นตอน

สื่อภาพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สื่อวิดีทัศน์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สื่อเสียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการตามพระราชประสงค์ : โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ ทรงปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไข ดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐานซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการทดลองจนกว่าจะเกิด ผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้นๆ ให้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง

สื่อภาพ โครงการตามพระราชประสงค์

สื่อวิดีทัศน์ โครงการตามพระราชประสงค์

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการตามพระราชประสงค์

สื่อเสียง โครงการตามพระราชประสงค์

เป็นโครงการเฉพาะ เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือเพื่อบรรเทาอุทกภัย ในที่ลุ่มอันเกิดจากน้ำป่า หลากเนื่องจาก บริเวณป่าเขาทางภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของชาว ไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมักโค่นป่า เพื่อทำไร่ เลื่อนลอย ปลูกข้าว พืชไร่ และปลูกฝิ่น ทรงใช้โอกาส นี้พัฒนาชีวิตของชาวไทยภูเขาด้วยการทรงแนะนำให้ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น แอปเปิล ข้าว และดอกไม้เมืองหนาว แม้ว่าจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นที่ ทุรกันดารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนและ พระราชทานแนวทางดำเนินการ แก่ชาวไทยภูเขาหลายครั้ง ก็มิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาจึงค่อยๆ มีผลดีขึ้นตามลำดับ พระราชดำริในการปลูก พืชอื่นทดแทนการปลูกฝิ่น ได้รับการยกย่อง จากนานาประเทศว่า เป็นวิธีปราบปรามการผลิตยาเสพติดได้อย่างดีประการหนึ่ง

สื่อภาพ โครงการหลวง

สื่อวิดิทัศน์ โครงการหลวง

สื่อสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการหลวง

สื่อเสียง โครงการหลวง

เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรเอกชนตามที่ได้พระราชทาน กระแสพระราชดำดำริแนะนำได้ทรง ติดตามผลงานโดยต่อเนื่องเช่นโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการโครงการ และสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดหาทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ ช่วยจัดจำหน่ายและช่วยจัดหาผู้ซื้อเพื่อ บริจาคแก่โรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณ หรือไม่ได้รับงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือโครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สโมสรโรตารี่แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ

สื่อภาพ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

สื่อวิดิทัศน์ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

สื่อเสียง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์