ใต้ร่มเย็น : ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ประเภท : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อโครงการ : ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ตั้ง : อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
แบ่งปัน:

สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช 2544 ได้มีราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใครส่งพิจารณาช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำบริเวณแนวชายฝั่งเนื่องจากได้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วทั้งจากสภาวะแวดล้อมการเพิ่มขึ้นของประชากร รวมถึงการจับสัตว์น้ำที่เน้นปริมาณมากกว่าคำนึงถึงคุณภาพวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งจึงเปลี่ยนไป การหากินเริ่มเปิดเครื่องลงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้น พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ำโดยจัดสร้างปะการังเทียมจากวัสดุขนาดใหญ่ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้เป็นที่อาศัยแหล่งหลบภัยแหล่งอาหารแหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนหน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันสนองแนวพระราชดำริในการจัดสร้างปะการังเทียมซึ่งเริ่มวางตู้สินค้าในทะเลครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายนในปีเดียวกันจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งเริ่มดีขึ้นอีกครั้ง มีสัตว์น้ำหลายชนิดจำนวนมากเข้ามาอาศัยราษฎรหันมาประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมากขึ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งนอกจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเกิดจากความมุ่งมั่นในการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้คนไทยรู้รักสามัคคีจึงเป็นบ่อเกิดของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการที่จะปลุกจิตสำนึกของการหวงแผนการร่วมกันฟื้นฟูเสริมสร้างและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ให้เกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของราษฎรที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยด้วยกันอย่างมีความสุขตราบชั่วลูกหลาน