ใต้ร่มเย็น (พระราชทานเรือเวชพาหน์ แก่สภากาชาดไทย ยารักษาพยาบาลแก่ประชาชน)

ประเภท : โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
ประเภทโครงการ : โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
ชื่อโครงการ : ใต้ร่มเย็น (พระราชทานเรือเวชพาหน์สภาแก่สภากาชาดไทย ยารักษาพยาบาลแก่ประชาชน)
แบ่งปัน:

ในยามที่เจ็บป่วยประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับการรักษาจากแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเรือเวชพาหน์ แก่สภากาชาดไทย ยารักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งยามเกิดอุทกภัยวาตภัยในภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคใต้จึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในการจัดให้เรือเวชพาหน์ออกให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร