ประเภท : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แบ่งปัน:

ในยามที่เจ็บป่วยประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับการรักษาจากแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเรือเวชศารสตร์สภาแก่สภากาชาดไทย ยารักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งยามเกิดอุทกภัยวาตภัยในภาคต่างๆโดยเฉพาะภาคใต้จึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในการจัดให้เร็วด้วยสภาหักออกให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร