ใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ตชด. (การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)

ประเภท : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อโครงการ : ใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ตชด. (การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)
ที่มาของสื่อ: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
แบ่งปัน:

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้คือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์เสียสละสามัคคีและเมตตาผู้อยู่ มีความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิชาการและการอาชีพที่จะเป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจได้มีโอกาสทางการศึกษาได้ดีและได้ทำตามแบบแผนการประกอบอาชีพที่ได้ศึกษาโรงเรียนมาดังนั้นการเรียนการสอนของตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากให้ความรู้ตามหลักสูตร ของการศึกษาทางราชการแล้วอยากให้เน้นไปที่ตัวเด็กนักเรียนให้ได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะมีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจคู่คู่ไปกับความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียน