เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ

ชื่อโครงการ : เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
แบ่งปัน:

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศูนย์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการบริหารจัดการซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการเร่งด่วนพร้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชาติ โดยไม่มีการนำสารเคมีมาใช้โดยปราศจากผลกระทบทางลบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยประชากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต้องมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการจัดการเรียนการสอนในโครงการบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ เป็นการศึกษานานาชาติขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ ait เบื้องสูงยิ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของต่างประเทศ โครงการดังกล่าวซึ่งเป็นหลักสูตรแนวใหม่แห่งแรกของประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรและได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านทบวงมหาวิทยาลัยในโครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือเอบีบี 1 10 นิ้วมหาวิทยาลัยยังได้สร้างท่องเที่ยวชายจากต่างประเทศ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพนักศึกษาเป็นประจำทุกปีและโครงการได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่นักศึกษาจากนานาประเทศเข้าร่วมอัด mini pc land มองโกเลียบังคลาเทศเนปาลอินโดนีเซียพม่าลาวซึ่งการเรียนร่วมกันในระดับนานาชาติ เป็นสิ่งดีที่ทำให้เกิดมุมมองอะไรและสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของสิ่งแวดล้อมและความเป็นพิษต่างๆที่มีความกว้างไกลในโลกปัจจุบัน และเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สำคัญคือเป็นความสำเร็จตามพระดำริที่ 2 มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน