ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์

ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์
แบ่งปัน:

ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สถาปนา ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงกับสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและความสัมพันธ์ก็ได้ที่ต้องการเวลา 25 สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อกี้ 2147 มาจากนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนอย่างเป็นทางการของพระบรมวงศ์ชั้นสูง และพระราชวงศ์ทั้ง 2 อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้อง 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ 2539 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการด้วย ส่วนเจ้าหญิงเบียทริซ เสด็จเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี 2505 จัดนั้นในปีต่อมาสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียน่าแห่งเนเธอร์แลนด์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าชายบนหาพระราชเสาวนีย์และเจ้าฟ้าหญิงเบียทริซเนื่องจากนี้ให้กำหนดพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผู้ส่งรูปหมู่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ 2523 ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งในปี 2532 ปี 2539 ด้วยเครื่องแยกสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ เสด็จในเดือนตุลาคม 2546 ที่ผ่านมาเพื่อความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยอีกครึ่งชั่วโมงจากจะเป็นการร่วมมือทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วมันเป็นการนำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปสู่ ชาวเนเธอร์แลนด์ด้วย ปัจจุบันภัยกับหมูที่ร้านที่มีความสำคัญทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยมีที่นอนเป็นลูกไม้ที่สำคัญของไทยลำดับที่ 13 ของประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยสินค้าหลักของการค้าระหว่างกันได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูปซึ่งด้านการลงทุนเงินให้ผู้เรียนเป็นประเทศแห่งสหภาพยุโรปที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในระดับหนึ่งในห้าของประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดปัจจุบันบริษัทเอกชนในผู้นำเข้ามาลงทุนในประเทศไทยประมาณ 120 บริษัทซึ่งครอบคลุมธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกปิโตเลียม บริการด้านการขนส่งแบบหลายระบบการเมืองและการธนาคารธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต และในปี2547 นับเป็นปีที่มีความสำคัญต่อความสำพันธ์ ระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 400 ปีการสัมพันธไมตรีไทยเนเธอร์แลนด์ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์เนเธอร์แลนด์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพิ่มพร้อมทางเจ้าชายวิลเลจอเล็กซานเดอร์กุมารมงกุฎราชกุมารในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 มกราคมนี้ นับเป็นการเปิดศักราชเฉลิมฉลองในวาระที่สำคัญยิ่ง ความสัมพันธ์ ฉันมิตรระหว่าง ประชาชนและประเทศทั้งสองมาเป็นเวลาช้านานยิ่งขึ้น และให้เน้นแฟ้นยิ่งขึ้น